Përkthimi:            Me Emrin e All-llahut Bëmirësit Mëshiruesit